Tengngat’ Rabii Idi Dumteng Lyrics- Ilocano Hymn

Tengngat’ rabii idi dumteng kanta a nasamit
Dagiti anghel a naruay nga aggaput’ langit
“Talna, naimbag a nakem manipud ‘diay gloria;”
Agulimek nga agdengngeg amin a naparsua.

Agtultuloyda pay laeng mangted iti talna,
Kadagiti napaksuyan nabannog a parsua
No dumteng dagiti liday Ken panagleddaang,
Kankantada nailangitan intayto mangngegan.

Dakayo nga agrigrigat ken madagdag senan,
Iti nailet a ruangan akikid a dalan
Agsardeng aginanakay’ rupa itangadyo,
Dengngenyo dagiti anghel agkanta ‘diay ngato.
Tengngat’ Rabii Idi Dumteng Lyrics- Ilocano Hymn

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.