Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Apo, Bendisionmo Itdem Lyrics- Ilocano Hymn

Apo, bendisionmo itdem
Iti tunggal maysa;
Talnam ti inkam urayen,
A yawidmi koma.

Kumuyogka kadakami,
Dalan a pagnaan;
Sao ken pampanunotmi,
Isut’ iturayam.

Apo, kadkaduaennakam’,
Iti kasipngetan;
Sika komat’ mangted silaw,
Pusomit’ taengam. Amen.

Apo, Bendisionmo Itdem Lyrics- Ilocano Hymn