Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Mabalin Unay nga iti Agbannawag Lyrics- Ilocano Hymn

Mabalin unya nga iti agbannawag,
Sinamar init mangted kadatay’ lawag,
Yaay ni Jesus a sipupunnot’ dayeg,
A mangyawid tattaonan.

Koro:
Apo, mabayag kadi pay,
Saminto ipukaw,
“Adtoyen ni Apo Jesus!
Alleluya! Amen. Alleluya! Amen.”

Mabalin aldaw, wenno ‘ti apagsipnget,
Mabalin teng ngat’ rabii no sumangpet,
Ni Apo Jesus a kuyogen angheles,
Mangyawid tattaonan.

Anian a ragsak no awanton sangsangit,
Buteng, patay, sakit, ken uray ladingit,
Maitayabtay’ sumabat iti ulep,
A kumuyog ken Jesus.

Mabalin Unay nga iti Agbannawag Lyrics- Ilocano Hymn