Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Ni Jesus Ngannganin Umay Lyrics- Ilocano Hymn

Ni Jesus ngannganin umay, puon pagragragoan;
Intay’ ngarud saganaan,
Inna panagparang, inna panagparang;
Intay’ ngarud saganaan.

Intay’ ngarud irakurak, damag mangted ragsak;
‘Ti bambantay ken taytayak,
Intay’ di agtaktak, Intay’ di agtaktak;
‘Ti bambantay ken taytayak.

Awanton ti ladladingit, basol ken saksakit;
Ragragsakton ti sumulnit,
Awanton sangsangit, awanton sangsangit;
Ragragsakton ti sumulnit.

Agturaytot’ ditoy daga, basol pukawenna;
Iparangtot’ tattaona
Ayatda Kenkuana, ayatda kenkuana;
Iparangtot; tattaoan.

Ni Jesus Ngannganin Umay Lyrics- Ilocano Hymn