Ni Jesus Naimbag a Gayyem Lyrics- Ilocano Hymn

Ni Jesus na imbag a gayyem,
Regat dinakanto baybayan,
Ladingit punasenna,
Grasia pigsa itdenna;
Naimbag a gayyem ni Jesus

Koro:
Ti kaimbagan a gayyem
gayyem ni Jesus
Ni Jesus awan sabalin,
sa ba li a gayyem
Tumulong no matuangka
Dumngeg no umawagka
Naimbag a gayyem ni Jesus.

Nagsamit a gayyem ni Jesus,
Liwliwa ken talna itdenna,
Agsanggirak Kenkuana,
Ni buteng dinto kumna;
Naimbag a gayyem ni Jesus

Uray no ladingit ti umay,
Ken dalluyon a kasta unay,
Diakto pulos umamak,
Mannubbot adda kaniak;
Naimbag a gayyem ni Jesus

No dumtengtayonton ‘diay gloria
Matalek kadduatayto ida,
Agkantatayton idiay,
Kanta ti pagdaydayaw;
Naimbag a gayyem ni Jesus

Ni Jesus Naimbag a Gayyem Lyrics- Ilocano Hymn