Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Nakaskasdaaw ti Dalusna Lyrics- Ilocano Hymn

Nakaskasdaaw ti dalusna,
Panagbiag ti Apo;
Banglona bangarannat’ puso,
Nalaus ragsakko

Koro:
Manipud idiay langit immay, daga a naliday;
Gaput’ dakkel nga ayatna, biagnat’ intedna.

Napnot’ biagna iti ladingit,
Adu a sangsangit;
No malagipko ti tuokna,
Luak pagtedtedenna.

Natalugadingan kawesna,
Sakit agasanna;
Tunggal basol maikaglisak,
Dagus batakennak.

Langanantot’ nakarangrangrang,
Intono agparang;
Ngarud ita agsaganaak,
Kenkuana sumabat.

Nakaskasdaaw ti Dalusna Lyrics- Ilocano Hymn