Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Bendision ti Dios Lyrics- Ilocano Hymn

Bendision ti Dios ti intay’ dawdawaten,
Pagayaanna intay’ met tungpalen;
Ti nadangkes agbabawi ket agsublin,
Ket nagan ti Dios inna daydayawen.

Adda iti sibay a mangidaldalan,
Mangiturturong pagarian nadiosan;
Gaput’ kaaddana, ditayto maabak,
Apo, Sikat’ Pangulo kuam ti dayaw.

Idaydayawdaka, O Dios a napigsa,
Awan salaknibmi no di Siksika;
Yadayunakami pannakasulisog
Itdem ti anusmi agibtur suot.

Bendision ti Dios Lyrics- Ilocano Hymn