Amin daytoy lubong pinarsuani Ama,
Agkantada agtitipon, agdayaw kenkuana;
Amin daytoy lubong, daga ken ti taaw,
Agkakabanglo a sabong ‘it tayak ken bantay.

Pinarsua ni Ama, a min a makita,
Bilbillit agkankantada pagdayaw naganna;
Ayatna agraniag, amin a makitak,
Sadinoman a papanak, makisao kaniak.

Kukua amin ti Dios, amin daytoy lawang,
Nupay adda kinadakos, ayatna agparang;
Ti Dios ti agturay, awan ti pagbungak,
Dagiti langit ken daga, inda ngad agragsak.

https://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Hymns.jpghttps://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Hymns-150x150.jpgCSL TeamIlocano HymnsChristian Song Lyrics,Contemporary Christian MusicAmin daytoy lubong pinarsuani Ama, Agkantada agtitipon, agdayaw kenkuana; Amin daytoy lubong, daga ken ti taaw, Agkakabanglo a sabong 'it tayak ken bantay. Pinarsua ni Ama, a min a makita, Bilbillit agkankantada pagdayaw naganna; Ayatna agraniag, amin a makitak, Sadinoman a papanak, makisao kaniak. Kukua amin ti Dios, amin daytoy lawang, Nupay adda kinadakos, ayatna agparang; Ti Dios ti...Christian Lyrics Online!