New Generation Kids

Ti Imana Lyrics (Ilokano)- Feat. New Generation Kids

Ti Imana Lyrics Feat. New Generation Kids Verse 1 Nu Umay Ti Panagkapoy Bayat Pan Pan Nag Nak Ti Kas Kanyak A Nalupoy, Sinno Ti Papanak Ngem Kuna Ni Hesus Kanyak, Isu’t Dalan Pudno Ken Biag Ket Isu Iti Mangkibin, Tapno Saanak Maitublak Chorus Ti Ima Na, Tap-Tapayaen Nak Ti Imana, Idal Dalan Nak Dumteng […]