Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

O, Apo Jesus Lyrics- Ilocano Hymn

O, Apo Jesus agturay natanok,
Anak ti tao ken ti Dios! sika ti patgek;
Sikat’ dayawek, sikat’ balangat, ken ragok

Nangayed amin, tantanap ken bakir,
A kinawesam mayengmeng; ngem awan pulos
Ti makatutop ‘ti kinalibnos ni Jesus.

Init naraniag, ti bulan nasilnag,
Narimat amin a bituen ngem naliblibnos
Ni Apo Jesus, ti dayagna di aggibus.

O, Apo Jesus Lyrics- Ilocano Hymn