Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

O, Dayawem Apo Lyrics- Ilocano Hymn

O, dayawem Apo ‘ti pintas kinasanto,
Ti met gloryana irakurakmo;
Ket ibuyogmo kinatulnog, ken anusmo,
Agrukbabka Kenkuana nga Apo.

Dagita dadagsenmo itdem Kenkuana,
Ket isunto ti tumulong kenka;
No naladingitka, liwliwaennaka,
Ket ararawmo ti sungbatanna.

Dika umamak a mapan ‘ti santuario,
A mangidatag iti datonmo;
Ipakuyogmo ayat ken kinapudno,
Ket dayta datonmo maawatto.

Siaaripapaka mapan Kenkuana,
Ket naragsakto mangawat kenka;
Ragsak ladingit ammona amin ida,
Dayta talekmo itdem Kenkuana.

O, Dayawem Apo Lyrics- Ilocano Hymn