Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Ti Anak ti Dios Ditoy Immay- Ilocano Hymn

Ti Anak ti Dios ditoy lubong immay,
Ayatna inna imparang,
Dida impateg, dida met binigbig,
Sagut nga inted ti langit.

Koro:
Tinutuokda, Siit balangatna
Krus ti nakailansaanna
Naburak pusona, gaput’ basol parsua,
Natay natay gapu kenka.

Immay ditoy daga ta sinapulna,
Napukaw akarnerona;
Kinagurada, dida ingginggina;
Pastor nga ingget ayatna.

Billit ken sorra adda pay umokda,
Ngem isu awan taengna;
Bato a maysa ti nagpungananna,
‘Diay bantay nagininana.

Ti Anak ti Dios Ditoy Immay- Ilocano Hymn