Ti Mangngagas Umasideg- Ilocano Hymn

Ti Mangngagas umasideg,
Ni naasi a Jesus;
Maparagsak naladingit,
No mangngeg ni Jesus.

Koro:
Kankantaan ilangit timektay’ ibuyog met,
A pagdayaw naganna Jesus ingget samit.

Ti basbasolmo nga adu,
Pinakawan ni Jesus;
Tapno dika mayawawan,
Pakuyogka ken Jesus.

Madaydayaw Corderot’ Dios,
Ni Jesus ingget tanok;
Naipangruna ayayatek,
Nagan ni Apo Jesus.

Pumanaw danag ken buteng,
Gaput’ bileg ni Jesus;
O! awanen napatpateg,
Ngem ti nagan ni Jesus.

Inton umay maikadua,
Ket balangat itedna;
Agtugawtaytot’ sibayna,
Nga agdayaw Kenkuana.

Ti Mangngagas Umasideg- Ilocano Hymn