Amami Lyrics- Ilocano Catholic Song

Amami nga adda’t sadi langit
Madawdayaw koma ti nagan Mo
Dumteng koma ti pag-ariam
Matungpal koma iti nakem Mo
Ditoy daga, a kas sadi langit
Itdem kadakam ti aldaw ditoy
Ti kanem mi iti patinayon nga aldaw
Pakawanem met iti basol mi
A kas met pamakawanmi ti basol
Dagiti nakabasbasol kadakami
Dinakam met baybay-an nga umanugot ti solisog
Ket isalakannakam ket iti dakkes

Amami Lyrics- Ilocano Catholic Song