Ama Namin- Catholic Song Lyrics

“Ama Namin” Lyrics
Catholic Mass Song

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit

Bigyan Mo kami ngayon
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala

Para ng pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At h’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama

Ama Namin- Catholic Song Lyrics