Kordero ng Diyos- Catholic Song Lyrics

“Kordero ng Diyos” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Kordero ng Diyos
Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka

Kordero ng Diyos
Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka

Kordero ng D’yos
Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan

Kordero ng Diyos- Catholic Song Lyrics