Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Catholic Songs

Ang Tanging Alay Ko Lyrics and Music Video- Catholic Song

Ang Tanging Alay Ko Lyrics Salamat sa IyoAking Panginoong HesusAko’y inibig MoAt inangking lubos Koro:Ang tanging alay ko sa Iyo aking AmaAy buong buhay ko puso at kaluluwaDi na makayanang maipagkaloobMamahaling hiyas O gintong sinukobAng tanging dalangin O Diyos ay tanggapinAng tanging alay ko nawa ay gamitinIto lamang Ama wala nang iba paAkong hinihiling Di […]

Amami Lyrics- Ilocano Catholic Song

Amami nga adda’t sadi langit Madawdayaw koma ti nagan Mo Dumteng koma ti pag-ariam Matungpal koma iti nakem Mo Ditoy daga, a kas sadi langit Itdem kadakam ti aldaw ditoy Ti kanem mi iti patinayon nga aldaw Pakawanem met iti basol mi A kas met pamakawanmi ti basol Dagiti nakabasbasol kadakami Dinakam met baybay-an nga […]

Unang Alay- Catholic Song Lyrics

“Unang Alay” Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Koro: Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala mo tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo ngayo’y nananalig, nagmamahal sa yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo pagkaing nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas inuming […]

Tinapay ng Buhay- Catholic Song Lyrics

“Tinapay ng Buhay” Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Koro: Ikaw, Hesus ang Tinapay ng buhay Binasbasan, hinati’t inialay Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob At pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo Buhay na laan nang lubos Sa mundong sa pag-ibig ay kapos (Koro) Marapatin sa kapwa maging […]

Tinapay at Alak- Catholic Song Lyrics

“Tinapay at Alak” Lyrics Tagalog Catholic Mass Song Ang maihahandog sa ‘yo Panginoon ay tinapay at alak mula sa ‘ming kamay sa ‘yong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sagisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito’y nagmula sa lupa bunga ng paggawa kunin mo upang maging pagkaing nagdudulot ng buhay. Ang alak na […]