Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Tinapay ng Buhay- Catholic Song Lyrics

“Tinapay ng Buhay” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Koro:
Ikaw, Hesus ang Tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati’t inialay
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob
At pagsasalong walang hanggan.

Basbasan ang buhay naming handog
Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos

(Koro)

Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi

(Koro)

Tinapay ng Buhay- Catholic Song Lyrics