Paghahandog ng Sarili- Catholic Song Lyrics

“Paghahandog ng Sarili” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Kunin mo, O Diyos at tanggapin Mo
Ang aking kalayaan ang aking kalooban
Ang isip at gunita ko
Lahat ng hawak ko
Lahat ng loob ko
Lahat ay aking alay sa Iyo

Mula sa Iyo ang lahat ng ito
Muli kong handog sa Iyo
Patnubayan Mo’t paghariang lahat
Ayon sa kalooban Mo

Mag-utos Ka Panginoon ko
Dagling tatalima ako
Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo
At lahat ay tatalikdan ko
Tatalikdan ko
Paghahandog ng Sarili- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.