Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Dakilang Amen Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Dakilang Amen Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Sa pamamagitan ni Kristo,
Kasama Niya at sa Kanya
Ang lahat ng parangal at papuri
Ay sa Iyo, Diyos Amang
Makapangyarihan,
Kasama ng Espiritu Santo
Magpasawalang hanggan

Amen, Amen, Amen
Amen, Aleluya
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos
Amen, Aleluya
Amen, Amen, Amen
Amen, Aleluya
Amen, Aleluya

Dakilang Amen Lyrics- Bukas Palad Music Ministry