Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Santo Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Santo Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Santo, Santo, Santo
Diyos makapangyarihan
Puspos ng luwalhati
Ang langit at lupa
Osana, Osana
Sa kaitaasan

Pinagpala ang narito
Sa ngalan ng Panginoon
Osana, Osana
Sa kaitaasan

Osana, Osana
Sa kaitaasan

Santo Lyrics- Bukas Palad Music Ministry