O dayawenyo ari ti gloria,
Ket ikantayo dakkel ayatna;
Kabal ken salaknib Dios a Namarsua,
Nar’niag ti templona gloria kawesna.

Pigsa bilegna ibunannagyo,
A ti kawesna lawag nasungdo;
Kimat ken gurgurruod ti luganna,
Kasla maysa a bagyo ti pungtotna.

Dagita dungngom a di mayebkas,
Angsen ti nabiag mangted ti lawag;
Ubbog burayok mangsibug ti tanap,
Linnaaw tudo mangpasalibukag.

Tapok a parsua nalapitkami,
Siksika laeng pagsanggiranmi;
Ayat ken kaasim di agpatingga,
Mannubbot ken Gayyem Sikat’ Namarsua

https://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Hymns.jpghttps://www.christiansong-lyrics.com/wp-content/uploads/2014/01/Hymns-150x150.jpgCSL TeamIlocano HymnsChristian Song Lyrics,Contemporary Christian MusicO dayawenyo ari ti gloria, Ket ikantayo dakkel ayatna; Kabal ken salaknib Dios a Namarsua, Nar'niag ti templona gloria kawesna. Pigsa bilegna ibunannagyo, A ti kawesna lawag nasungdo; Kimat ken gurgurruod ti luganna, Kasla maysa a bagyo ti pungtotna. Dagita dungngom a di mayebkas, Angsen ti nabiag mangted ti lawag; Ubbog burayok mangsibug ti tanap, Linnaaw tudo mangpasalibukag. Tapok a parsua...Christian Lyrics Online!