O Dayawenyo Ari Ti Gloria Lyrics- Ilocano Hymn

O dayawenyo ari ti gloria,
Ket ikantayo dakkel ayatna;
Kabal ken salaknib Dios a Namarsua,
Nar’niag ti templona gloria kawesna.

Pigsa bilegna ibunannagyo,
A ti kawesna lawag nasungdo;
Kimat ken gurgurruod ti luganna,
Kasla maysa a bagyo ti pungtotna.

Dagita dungngom a di mayebkas,
Angsen ti nabiag mangted ti lawag;
Ubbog burayok mangsibug ti tanap,
Linnaaw tudo mangpasalibukag.

Tapok a parsua nalapitkami,
Siksika laeng pagsanggiranmi;
Ayat ken kaasim di agpatingga,
Mannubbot ken Gayyem Sikat’ Namarsua

O Dayawenyo Ari Ti Gloria Lyrics- Ilocano Hymn