O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

“O Maria, Reyna Sa Pilipinas”

Koro:
O maria, reyna sa pilipinas,
Panalipdi kami sa mga katalagman,
Agaka kami sa ngadto sa manluluwas.
Si kristo nga anak mo
Ug ang among kagawasan.

I
Ug paminawa kining
Among mga pag-ampo,
Nga gikan gayod
Sa kasingkasing namo:
Mga pagtuaw,
Panlimbasog ug pangaliyupo,
Luwasa kami sa dayong kasubo
(koro)

II
Kon nagkabugnaw kining among gugma kanimo,
Ug nahanaw na ang among kanhing kayano;
Kon ugaling kami daw walay kaligdong sama nimo,
Dungga na kami ug pasayloon mo.
(koro)

III
Ilingi na ang among mga mata kanamo,
Ug lig-ona na ang among pagtuo ni kristo,
Ug dalhon mo kami sa altar sa gugma’g kaambitan,
Inahan, ikaw ang among dangpanan.
(koro)

IV
Pagahimoa kami nga mapasalamaton,
Ug inita kami sa gugma among langitnon,

Ug dasiga kami bisan sa kalisud magpadayon,
Pagpuyo sa kinabuhi nga Diosnon.

[Koro]
O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

2 thoughts on “O Maria, Reyna Sa Pilipinas Lyrics- Marian Song

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.