Purihin ang Panginoon Lyrics- Intsik Baguio

Purihin ang Panginoon Lyrics
Intsik Baguio

Purihin ang Panginoon,
Umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira.
Hipan ninyo ang trumpeta.
I
Sa ating pagkabagabag,
Sa Diyos tayo’y tumawag.
Sa ating mga kaaway,
Tayo ay Kanyang iniligtas!
(KORO)

II
Ang pasaning mabigat,
Sa ‘ting mga balikat.
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na Tagapagligtas!
(koro)

III
kaya panginoo’y dinggin;
ang landas n’y’ay tahakin.
habambuhay ay purihin kagandahang-loob n’ya sa atin.
(koro)

Submitted by: Jake
Thank you and God Bless!

Purihin ang Panginoon Lyrics- Intsik Baguio