Ama Namin Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Ama Namin Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo kami ngayon
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot
Sa tukso at iadya Mo kami
Sa lahat ng masama

Ama Namin Lyrics- Bukas Palad Music Ministry