Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Ama Namin Lyrics and Music Video- Bukas Palad Music Ministry

Ama Namin Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo kami ngayon
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot
Sa tukso at iadya Mo kami
Sa lahat ng masama

Ama Namin Music Video
(Catholic Song)

Song Title: Ama Namin
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album: The Best of Bukas Palad. Vol. 1

℗ Jesuit Communications Foundation, Inc.
Released on: 2017-09-29
Arranger: Gino Torres
Arranger: Jandi Arboleda
Arranger: Norman Agatep
Author: Traditional
Composer: Manuel V. Francisco SJ
Music
Publisher: Jesuit Communications Foundation Music Publisher: Inc.

Ama Namin Lyrics and Music Video- Bukas Palad Music Ministry