Pag-aalaala Lyrics- Bukas Palad Music Ministry

Pag-aalaala Lyrics
Bukas Palad Music Ministry

KORO:
Bayan, muling magtipon
Awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain
Pagliligtas Niya sa atin

Bayan ating alalahanin
Panahong tayo’y inalipin
Nang ngalan Niya’y ating sambitin
Paanong di tayo lingapin (KORO)

Bayan, walang sawang purihin
Ang Poon nating mahabagin
Bayan, isayaw ang damdamin
Kandili Niya’y ating awitin (KORO)

Pag-aalaala Lyrics- Bukas Palad Music Ministry