Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Papuri sa Diyos- Catholic Song Lyrics

“Papuri sa Diyos” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan
At sa lupa’y kapayapaan (2x)
Sa mga taong kinalulugdan N’ya
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin
Pinasasalamatan Ka namin
Dahil sa dakila Mong angking kapurihan

Panginoong Diyos hari ng langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak
Panginoong Diyos Kordero ng Diyos
Anak ng Ama

Papuri sa Diyos (2x)Papuri sa Diyos sa kaitaasan
Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka (2x) sa amin
lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x)
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama maawa Ka (2x) sa amin

Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan
Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataastaasan
Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen (2x)

Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan

Papuri sa Diyos- Catholic Song Lyrics