Papuri sa Diyos- Catholic Song Lyrics

“Papuri sa Diyos” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan
At sa lupa’y kapayapaan (2x)
Sa mga taong kinalulugdan N’ya
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin
Pinasasalamatan Ka namin
Dahil sa dakila Mong angking kapurihan

Panginoong Diyos hari ng langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak
Panginoong Diyos Kordero ng Diyos
Anak ng Ama

Papuri sa Diyos (2x)Papuri sa Diyos sa kaitaasan
Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka (2x) sa amin
lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x)
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama maawa Ka (2x) sa amin

Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan
Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataastaasan
Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen (2x)

Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan
MORE ON CHRISTIAN SONG LYRICS...

Tonight Lyrics- Jeremy Camp "Tonight" Lyricsby: Jeremy CampIn this time, I know I need to be more broken, Then I find, I feel this passion grow, To face all that's been lost, It'...
His Love Lyrics- Hillsong United "His Love" LyricsBy: Hillsong UnitedYou're light is over meFlooding over meThe night is liftedHeaven over meFlooding over meI can't contain itMy cup o...
Eye To Eye Lyrics- Amy Grant Eye To Eye Lyrics Amy Grant Well, I'd like to figure out where we stand Before darkness falls And I'd like to figure out Before too late...
Imagine / Sing The Wondrous Love Of Jesus Lyrics- ... Imagine / Sing The Wondrous Love Of Jesus Lyrics Amy Grant Sing the wondrous love of Jesus, Sing His mercy and His grace. In the mansions...
Spring Is Coming Lyrics- Steven Curtis Chapman Spring Is Coming By: Steven Curtis Chapman Lyrics: We planted the seed while the tears of our grief soaked the ground The sky lost its sun, and t...
Papuri sa Diyos- Catholic Song Lyrics

Share your thoughts about this song

Please post only ideas relevant to the song. GOD BLESS AND HAPPY SHARING!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.