Christian Song Lyrics

Christian Lyrics Online!

Santo Santo Santo- Catholic Song Lyrics

“Santo Santo Santo” Lyrics
Tagalog Catholic Mass Song

Santo, santo, santo
D’yos makapangyarihan
Puspos ng l’walhati ang langit at lupa
Osana sa kaitaasan

Pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon
Osana, Osana sa kaitaasan

Santo, santo, santo
Panginoong D’yos na makapangyarihan
Napupuno ang langit at lupa
Ng kaluwalhatian Mo
Osana, osana sa kaitaasan
Pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon
Osana, osana sa kaitaasan

Santo Santo Santo- Catholic Song Lyrics